Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Regulamin

Regulamin

EKO-GIELDA.PL to Galeria Internetowa, która skupia producentów i dystrybutorów certyfikowanej - czyli najbardziej zdrowej i ekologicznej żywności. Wszystkie produkty, jakie tutaj znajdziesz mają certyfikaty „eko", „bio", „organic", wystawione przez jednostki certyfikujące Polski, krajów Unii Europejskiej oraz USA.

a) Galeria Internetowa eko-gielda.pl – sklep internetowy działający pod adresem http://eko-gielda.pl/
b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator – EKO-GIEŁDA sp. z o.o, 50-062 Wrocław NIP 8971809458, REGON 361641541 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000560557 przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł;
c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła z nim umowę sprzedaży;
d) Użytkownik – podmiot posiadający Konto Klienta w Galerii Internetowej eko-gielda.pl.
e) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia rejestracji adres mailowy wiadomości pt. „Potwierdzenie złożenia zamówienia nr ….." (pkt. 3.6. regulaminu);
f) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych), dostarczaniu treści marketingowych poprzez wysyłkę wiadomości mailowych (Newsletter). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
g) Rejestracja – utworzenie w systemie Internetowej Platformy Sprzedaży eko-gielda.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Galerii Internetowej eko-gielda.pl automatycznej wiadomości mailowej zawierającej w sobie link aktywacyjny. W celu zakończenia Rejestracji należy kliknąć w link aktywacyjny.
h) Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu do klientów wiadomości marketingowych, informacyjnych za pośrednictwem wiadomości e-mail. W celu zapisania się na newsletter, należy zaznaczyć stosowne pole (check box) podczas Rejestracji, bądź zapisać się bezpośrednio na Newsletter za pośrednictwem formularza dotyczącego Newslettera (poprzez podanie adres e-mail i kliknięciu w pole Zapisz się" w miejscu wyznaczonym). Prawidłowe zapisanie się na powyższą usługę wygeneruje w systemie Usługodawcy wysłanie automatycznej wiadomości mailowej na podany przez klienta adres e-mail.
i) Cena – cena, jaką klient Galerii Internetowej eko-gielda.pl zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą waluty polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w Galerii Internetowej eko-gielda.pl nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Galerii Internetowej eko-gielda.pl. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
j) Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.
k) Kod Rabatowy – określony przez sprzedawcę ciąg znaków, uprawniający do przyznania zniżki w Galerii Internetowej Sprzedaży eko-gielda.pl.

Spis treści
§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe


§1 Postanowienia ogólne:
1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki:
a) zawierania za pośrednictwem Galerii Internetowej http://eko-gielda.pl/ umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.
b) dostarczania treści marketingowych dotyczących Galerii Internetowej eko-gielda.pl za pomocą tzw. newslettera.
c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora
1.2 Sklep internetowy („Galeria Internetowa eko-gielda.pl") prowadzony jest za pomocą domeny http://eko-gielda.pl/ . Przedmiotem działalności Galerii Internetowej eko-gielda.pl jest sprzedaż towarów dostępnych na jej stronach.
1.3 Podmiotem prowadzącym Galerię Internetową eko-gielda.pl, Sprzedawcą, Usługodawcą oraz Administratorem jest: EKO-GIEŁDA sp. z o.o, 50-062 Wrocław NIP 8971809458, REGON 361641541 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000560557 przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł
1.4 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Galerii Internetowej eko-gielda.pl należy wysyłać na adres e-mail: biuro@eko-gielda.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową,kurierską) należy kierować na adres:
Eko-GIEŁDA sp. z o.o. Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
1.5 Klientem Galerii Internetowej eko-gielda.pl może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a która chce z nim zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży.
1.6 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
1.7 Ceny w Galerii Internetowej eko-gielda.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
2.1 W ramach prowadzenia Galerii Internetowej eko-gielda.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Galerii Internetowej eko-gielda.pl zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Galerii Internetowej eko-gielda.pl zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Galerii Internetowej eko-gielda.pl w zakładce „Newsletter" adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola Zapisz się", bądź w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
2.3.5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Galerii Internetowej eko-gielda.pl są zawierane na czas nieoznaczony.
2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Galerii Internetowej eko-gielda.pl jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy biuro@eko-gielda.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego.
§3 Zawarcie umowy sprzedaży
3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Internetowej Platformy Sprzedaży eko-gielda.pl;
b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";
3.2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: korzystanie ze zniżek w postaci kodów Rabatowych, program lojalnościowy, historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz się na Newsletter")
3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie Galerii Internetowej eko-gielda http://eko-gielda.pl/ Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie Galerii Internetowej eko-gielda.pl. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta Klienta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Galerię Internetową eko-gielda.pl prawidłowej aktywacji Konta Klienta.
3.3.1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów Galerii Internetowej eko-gielda.pl http://eko-gielda.pl/ polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć Zamówienie. W tym celu kierujemy się komunikatami wyświetlanymi na kolejnych podstronach. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", lub innym innym równoważnym sformułowaniem.
3.4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia Zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.
3.5. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu, Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
3.6. Po otrzymaniu przez system Galerii Internetowej eko-gielda.pl Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia.
3.7. W przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia Galeriaq Internetowa eko-gielda.pl potwierdza przyjęcie Zamówienia osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Przystąpienie do realizacji zamówienia" lub równoważną.
3.7.1. Zamówienie złożone przez Klienta, a niepotwierdzone przez Administratora w terminie 48 godzin, przestaje go wiązać.
3.7.2. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Administratora, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.7 niniejszego regulaminu)
3.8. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować. W tym celu należy:
a) skontaktować się z Administratorem telefonicznie; lub
b) skontaktować się z Administratorem drogą mailową; lub
c) skontaktować się z Administratorem za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych użytkowników)
3.9. Zamówienia są obsługiwane online oraz przez Dział Obsługi Klienta Galerii Internetowej eko-gielda.pl w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.
3.10. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Internetowej Platformy Sprzedaży eko-gielda.pl (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3.11. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.7 Regulaminu.
3.12. Informacje handlowe zamieszczone w Galerii Internetowej eko-gielda.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania zamówień, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
§4 Płatność, dostawa, odbiór
4.1 Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Galerii Internetowej eko-gielda.pl jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej - płatności za pobraniem
b) bezgotówkowej :
- płatność przelewem na rachunek sklepu
- płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym.
- płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego)
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.2. Wysyłka towarów
4.2.1. Zamówienia złożone przez Klientów Galerii Internetowej eko-gielda.pl kompletowane są przez eko-gielda.pl w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 7 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski.
4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.6 niniejszego regulaminu).
4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
4.2.3. Galeria Internetowa eko-gielda.pl powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą. Dane przewoźnika zajmującego się dostawą przesyłki zostaną przekazane Klientowi najpóźniej w momencie składania Zamówienia.
4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Galeria Internetowa informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu.
4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z eko-gielda.pl pod adresami mailowymi oraz numerami telefonów wskazanymi w Galerii Internetowej eko-gielda.pl.

§ 5 Dane osobowe
5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Administratora oraz do przekazania danych osobowych Sprzedawcy i Kurierowi w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.2. Administratorem danych osobowych jest EKO-GIEŁDA sp. z o.o, 50-062 Wrocław NIP 8971809458, REGON 361641541 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000560557 przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł
5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
5.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych.
5.4. Zamawiający, który wypełnił formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres: EKO-GIEŁA sp. z o.o., Pl.Solny 16, 50-062 Wrocław§ 6 Reklamacje
6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Administratora oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar na adres wskazany przez Administratora.
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@eko-gielda.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc..
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.1.3.3. W przypadku towarów objętych gwarancją Administrator informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@eko-gielda.pl bądź listownie na adres sklepu :
EKO-GIEŁDA sp. z o.o., Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika/Klienta lub w inny podany przez Użytkownika/Klienta sposób.
§ 7 Odstąpienie od umowy
7.1. Użytkownik/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, w sytuacji, gdy prawo do odstąpienia od umowy nie zostało wyłączone z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy ulega szybkiemu zepsuciu, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
EKO-GIEŁDA sp. z o.o., Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
bądź też mailowo na adres: biuro@eko-gielda.pl
7.2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7.3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
7.4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:
7.4.1. Administrator dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)
7.4.2. Konsument dokona zwrotu towaru na adres wskazany przez Administratora w momencie zainicjowania procedury odstąpienia od umowy.
7.5. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
7.6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
7.7.1. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
7.7.2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
7.7.3. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
7.7.4. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
7.7.5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
7.7.6. Dostarczania prasy,
7.7.7. Usług w zakresie gier hazardowych.
§ 8 Informacje dodatkowe
8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą którego Uzytkownik/Klient korzysta z Galerii Internetowej eko-gielda.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, jakie są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
8.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.
8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
8.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.
8.2. Informacja dla Użytkownika/Klienta Galerii Internetowej eko-gielda.pl, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
8.2.1. Podczas składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub równoznacznym, Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Internetowej Platformie Sprzedaży eko-gielda.pl http://eko-gielda.pl/ i kolejnych jej podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy biuro@eko-gielda.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 694708621 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora).
8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem, po złożeniu zamówienia na podany w Zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie Zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o Zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia"). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@eko-gielda.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu (+48) 694708621 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora) Po dokonaniu korekty zamówienia Administrator wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Administratora drugiej stronie treści zawieranej umowy:
8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy w postaci Faktury VAT..
8.3.1.2. Na życzenie Klienta poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, Specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Administratora oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
8.4.1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
8.4.2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
8.4.3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
8.4.4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
8.4.5. Pozostałe, właściwe przepisy prawa polskiego.
8.5. Zmiany w regulaminie:
8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik/Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie w Galerii Internetowej eko-gielda.pl oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika - Klienta. Ponadto Użytkownik/Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik/Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników/Klientów korzystających z Galerii Internetowej eko-gielda.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
8.7. Rozstrzyganie sporów:
8.7.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem/Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
8.7.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia poprzez umieszczenie go w Galerii Internetowej eko-gielda.pl.